ПОЛОЖЕННЯ

про уповноважену особу, відповідальну за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель в Державному навчальному закладі «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільно транспорту та будівельної механізації»

 1. Загальні положення
 1. Це Положення про уповноважену особу, відповідальну за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільно транспорту та будівельної механізації» (далі – уповноважена особа), (далі – Положення) розроблено відповідно до статті 11 Закону України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон) та Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб), затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 березня 2016 року № 557, і визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності уповноваженої особи Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільно транспорту та будівельної механізації» (далі – замовник), а також її права, обов’язки та відповідальність.
 2. Уповноважена особа – службова (посадова) чи інша фізична особа замовника, яка є працівником замовника і визначена відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель згідно із Законом на підставі наказу замовника.
 3. Метою діяльності уповноваженої особи є організація та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель в інтересах замовника на засадах об’єктивності та неупередженості.
 4. Уповноважена особа у своїй діяльності керується Законом, іншими нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель та цим Положенням.

      ІІ. Засади діяльності та вимоги до уповноваженої особи

 1. Уповноважена особа здійснює діяльність на підставі наказу замовника або трудового договору (контракту) у відповідності до норм трудового законодавства та цього Положення. У разі укладення трудового договору такий договір може укладатися на встановлений чи невизначений строк за погодженням замовника та уповноваженої особи або на час організації та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель. Уповноважена особа може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання замовником таких повноважень, оформлених відповідно до законодавства.
 1. Не можуть визначатися уповноваженими особами посадові особи та представники учасників та інші особи, визначені законодавством України.
 2. Не може бути визначена уповноваженою особа, залучена замовником (у разі такого залучення) за договором про надання послуг для проведення процедур закупівель/спрощених закупівель.
 3. Під час користування електронною системою закупівель уповноважена особа вносить до електронної системи закупівель свої персональні дані, надає згоду на їх обробку та оновлює такі дані у разі їх зміни. Персональні дані, внесені уповноваженою особою до електронної системи закупівель, не оприлюднюються.
 4. Уповноважена особа під час організації та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі повинна забезпечити об’єктивність та неупередженість процесу організації та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель в інтересах замовника.
 5. Визначення або призначення уповноваженої особи не повинно створювати конфлікт між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість ухвалення рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі.У разі наявності зазначеного конфлікту уповноважена особа інформує про це замовника, який приймає відповідне рішення щодо проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі без участі такої особи.
 1. Замовник має право визначити одну, двох чи більше уповноважених осіб у залежності від обсягів закупівель.У разі визначення однієї уповноваженої особи замовник визначає особу, яка буде виконувати обов’язки уповноваженої особи в разі її відсутності (під час перебування на лікарняному, у відрядженні або відпустці).
 1. Уповноважена особа повинна мати вищу освіту, як правило юридичну або економічну освіту, досвід роботи з організації та здійснення публічних закупівель не менше 2 років, а також володіти необхідними (базовими) знаннями у сфері публічних закупівель.
 2. Уповноважена особа може пройти навчання з питань організації та здійснення публічних закупівель, у тому числі дистанційне в Інтернеті. Уповноважена особа для здійснення своїх функцій, визначених Законом та цим Положенням, підтверджує свій рівень володіння необхідними (базовими) знаннями у сфері публічних закупівель на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель шляхом проходження безкоштовного тестування в порядку, визначеному Уповноваженим органом з питань закупівель.
 1. Оплата праці уповноваженої особи здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.
 2. Уповноважена особа під час виконання своїх функцій керується такими принципами:

1) добросовісна конкуренція серед учасників;

2) максимальна економія та ефективність;

3) відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;

4) недискримінація учасників та рівне ставлення до них;

5) об’єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі;

6) запобігання корупційним діям і зловживанням.

 1. Уповноважена особа:

        1) планує закупівлі та формує річний план закупівель в електронній системі закупівель;

        2) здійснює вибір процедури закупівлі;

        3) проводить процедури закупівель/спрощені закупівлі;

        4) забезпечує рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі;

       5) забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом;

       6) забезпечує оприлюднення в електронній системі закупівель інформації, необхідної для виконання вимог Закону;

      7) представляє інтереси замовника з питань, пов’язаних із здійсненням закупівель, зокрема під час перевірок і контрольних заходів, розгляду скарг і судових справ;

      8) надає в установлений строк необхідні документи та відповідні пояснення;

       9) здійснює інші дії, передбачені Законом, трудовим договором (контрактом) або розпорядчим рішенням замовника.

 1. Рішення уповноваженої особи оформлюються протоколом із зазначенням дати прийняття рішення, який підписується уповноваженою особою.
 2. Уповноважена особа має право:

      1) брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби в товарах, роботах і послугах, що будуть закуповуватися;

      2) пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель;

      3) ініціювати створення робочих груп з числа працівників замовника з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, розгляду поданих тендерних пропозицій/пропозицій, підготовки проектів договорів тощо;

     4) приймати рішення, узгоджувати проекти документів, зокрема договору про закупівлю з метою забезпечення його відповідності умовам процедури закупівлі, та підписувати в межах своєї компетенції відповідні документи;

      5) вимагати та отримувати від службових осіб і структурних підрозділів замовника інформацію та документи, необхідні для виконання завдань (функцій), пов’язаних з організацією та проведенням процедур закупівель/спрощених закупівель;

     6) давати роз’яснення і консультації структурним підрозділам замовника в межах своїх повноважень з питань, що належать до компетенції уповноваженої особи;

     7) здійснювати інші дії, передбачені Законом.

 1. Для підготовки тендерної документації та/або оголошення про проведення спрощеної закупівлі та вимог до предмета закупівлі за рішенням замовника уповноважена особа може залучати інших працівників замовника.

За рішенням замовника може утворюватися робоча група у складі працівників замовника для розгляду тендерних пропозицій/пропозицій.

У разі утворення робочої групи уповноважена особа є її головою та організовує її роботу.

До членів робочої групи застосовуються вимоги пункту 2 цього Розділу. Робоча група бере участь у розгляді тендерних пропозицій/пропозицій, у проведенні переговорів у разі здійснення переговорної процедури, а рішення робочої групи має дорадчий характер.

 1. Уповноважена особа зобов’язана:

       1) дотримуватися норм чинного законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення;

       2) організовувати та проводити процедури закупівель/спрощені закупівлі;

       3) забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур закупівель;

       4) у встановленому Законом порядку забезпечувати об’єктивний та чесний вибір переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі.

 1. Уповноважена особа персонально відповідає:

      1) за прийняті нею рішення і вчинені дії (бездіяльність) відповідно до законів України;

      2) за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель, з використанням електронно-цифрового підпису;

     3) за порушення вимог, визначених Законом у сфері публічних закупівель.

 

   Річний план

2021

 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Державний навчальний заклад «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації»; вул. Сім’ї Сосніних, 15-А, м. Київ, 03680; код за ЄДРПОУ - 02544454; категорія замовника - забезпечення потреби держави або територіальної громади.

 1. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 09310000-5 Електрична енергія.
 2. Ідентифікатор закупівлі: :UA-2021-01-15-003181-a
 3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері стандартизації.

 1. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для постачання електричної енергії, визначений відповідно до розрахунку до проекту кошторису на 2021 рік, становить 440028,00 грн з ПДВ. Тариф за 1 кВт – 2,876 грн з ПДВ. Запланований обсяг - 153000 Кіловат-година кВт. Розмір бюджетного призначення для послуг із забезпечення електричної енергії.
 2. Очікувана вартість предмета закупівлі: 440028,00 грн з ПДВ.
 3. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Визначено відповідно до Методики затвердженої Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України НАКАЗ № 275 від 18.02.2020 визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (далі - Методика).

Метод, застосований для розрахунку відповідно до Методики: Розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів відповідно (НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА 05.10.2018 № 1177 Про затвердження Порядку формування цін на універсальні послуги). З урахуванням положень частини шостої статті 72 Закону слід зазначити, що з 01.01.2019 постачання електричної енергії споживачам здійснюється за вільними цінами, крім випадків, встановлених цим Законом, а саме, постачання електроенергії споживачам постачальниками універсальних послуг та постачальниками «останньої надії».

Відповідно до Методики:

ОВрег = V х Цтар,

де:

ОВрег - очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів;

V - кількість (обсяг) товару/послуги, що закуповується;

Цтар - ціна (тариф) за одиницю товару/послуги, затверджена відповідним нормативно- правовим актом.

Лот 1- 09310000-5 Електрична енергія

Очікуване споживання на 2021 рік - 153000 Кіловат-година кВт. Тариф на момент проведення торгів - 2,876 грн з ПДВ. Загальна вартість предмета закупівлі на 2021 рік - 440028,00 грн з ПДВ (153000 * 2,876= 440028,00).

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

 1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Державний навчальний заклад «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації»; вул. Сім’ї Сосніних, 15-А, м. Київ, 03680; код за ЄДРПОУ - 02544454; категорія замовника - забезпечення потреби держави або територіальної громади.
 2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): «09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов'язана продукція (Теплова енергія)».
 3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-01-20-001867-c 
 4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері стандартизації.

 1. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до проєкту кошторису на 2021 рік, становить 1310482,80 грн з ПДВ. Тариф за 1 Гкал – 1617,88 грн з ПДВ. Заплановано в бюджетному запиті – 810 Гкал.
 2. Очікувана вартість предмета закупівлі: 1310482,80 грн з ПДВ.
 3. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" керується у своїй діяльності нормами Закону України «Про теплопостачання» № 2633 - ІV від 02.06.2005р., Закону України «Про житлово-комунальні послуги» № 1875 - ІV від 24.06.2004р., постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» від 21 липня 2005 р. № 630, які встановлюють правові, економічні і організаційні принципи діяльності в сфері постачання теплової енергії. КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" на території міста Києва займає монопольне (домінуюче) становище на ринку транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами. Дана обставина підтверджується інформацією з офіційного веб-сайту Антимонопольного комітету України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), яка відповідно до підпункту 21 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10.09.2014 р. № 715/2014, формує та веде реєстр суб’єктів природних монополій, діяльність яких регулюється нею. Так, станом на 31.12.2019 року відповідно до Реєстру суб’єктів природних монополій у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, захоронення побутових відходів, що розміщений на офіційному інтернет-сайті НКРЕКП (http://www.nerc.gov.ua), а також відповідно до Зведеного Переліку суб'єктів природних монополій, що розміщений на офіційному інтернет-сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua) КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" (код: 40538421, місцезнаходження: 01001, м. Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 15-А) належить до суб’єктів природних монополій в галузі транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами на території міста Києва. Крім того, станом на 01.01.2020 року відповідно до Ліцензійного реєстру Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, що розміщений на офіційному інтернет-сайті НКРЕКП (http://www.nerc.gov.ua) КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" (код: 40538421, місцезнаходження: 01001, м. Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 15-А) має право проводити ліцензовану діяльність у сфері теплопостачання, а саме здійснювати транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами. Теплові мережі, які знаходяться на території Замовника та технічно приєднані до теплових мереж у приміщеннях, обліковуються на балансі, експлуатуються і обслуговуються тільки у КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО". Тому ніякий інший суб’єкт господарювання не може здійснити постачання теплової енергії Замовнику. Враховуючи зазначене КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" є єдиним постачальником теплової енергії Замовнику відповідно до наявності права доступу до мережі з технічних причин і тому конкуренція в даному випадку відсутня. Не укладання договору з КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" призведе до припинення постачання теплової енергії та повного відключення від систем теплопостачання Замовника. Це в свою чергу призведе до негативних соціальних процесів та небажаних наслідків, підвищить соціальну напругу серед населення та негативне ставлення до органів державної влади, стане причиною виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Відповідно до Методики:

ОВрег = V х Цтар,

де:

ОВрег - очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів;

V - кількість (обсяг) товару/послуги, що закуповується;

Цтар - ціна (тариф) за одиницю товару/послуги, затверджена відповідним нормативно- правовим актом.

Очікуване споживання на 2021 рік - 810 Гкал. Тариф на момент проведення переговорів – 1617,88 грн з ПДВ. Загальна вартість предмета закупівлі на 2021 рік – 1310482,80 грн з ПДВ (810 * 1617,88 = 1310482,80).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання  державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Державний навчальний заклад «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації»; вул. Сім’ї Сосніних, 15-А, м. Київ, 03680; код за ЄДРПОУ - 02544454; категорія замовника - забезпечення потреби держави або територіальної громади.

 1. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 90430000-0 Послуги з відведення стічних вод
 2. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-02-03-003444-c
 3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері стандартизації.

 1. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для постачання електричної енергії, визначений відповідно до розрахунку до проекту кошторису на 2021 рік, становить 173318,40 грн з ПДВ. Тариф за 1 куб. м. – 12,036 грн з ПДВ. Запланований обсяг - 14400 куб. м. Розмір бюджетного призначення для послуг із забезпечення водовідведення.
 2. Очікувана вартість предмета закупівлі: 173318,40 грн з ПДВ.
 3. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Згідно ст. 40, ч. 2, п. 2. Закону України "Про публічні Закупівлі" - "Якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявності одного з таких випадків, а саме: відсутність конкуренції з технічних причин". Водопровідні та каналізаційні мережі, які знаходяться на території Замовника та технічно приєднані до відповідних водопровідних та каналізаційних мереж у приміщеннях, обліковуються на балансі, експлуатуються і обслуговуються тільки ПрАТ «АК «Київводоканал». Тому ніякий інший суб’єкт господарювання не може здійснити надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення Замовнику. Враховуючи зазначене ПрАТ «АК «Київводоканал» є єдиним виконавцем, що здійснює надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення Замовнику відповідно до наявності права доступу до мереж з технічних причин і тому конкуренція в даному випадку відсутня. Слід також зазначити, що неукладання договору з ПрАТ «АК «Київводоканал» призведе до припинення надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення і повного від’єднання від водопровідних та каналізаційних мереж Замовника. Це в свою чергу призведе до негативних соціальних процесів та небажаних наслідків, підвищить соціальну напругу серед населення.

Відповідно до Методики:

ОВрег = V х Цтар,

де:

ОВрег - очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів;

V - кількість (обсяг) товару/послуги, що закуповується;

Цтар - ціна (тариф) за одиницю товару/послуги, затверджена відповідним нормативно- правовим актом.

Лот 1- 90430000-0 Послуги з відведення стічних вод

Очікуване споживання на 2021 рік - 14400 куб. м. Тариф на момент проведення торгів – 12,036 грн з ПДВ. Загальна вартість предмета закупівлі на 2021 рік – 173318,40 грн з ПДВ (14400 * 12,036= 148 919,04).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Державний навчальний заклад «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації»; вул. Сім’ї Сосніних, 15-А, м. Київ, 03680; код за ЄДРПОУ - 02544454; категорія замовника - забезпечення потреби держави або територіальної громади.

 1. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 65110000-7 Розподіл води.
 2. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-02-03-003488-c 
 3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері стандартизації.

 1. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для постачання електричної енергії, визначений відповідно до розрахунку до проекту кошторису на 2021 рік, становить 148 919,04 грн з ПДВ. Тариф за 1 куб. м. – 13,344 грн з ПДВ. Запланований обсяг - 11160 куб. м. Розмір бюджетного призначення для послуг із забезпечення водопостачання.
 2. Очікувана вартість предмета закупівлі: 148 919,04 грн з ПДВ.
 3. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Згідно ст. 40, ч. 2, п. 2. Закону України "Про публічні Закупівлі" - "Якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявності одного з таких випадків, а саме: відсутність конкуренції з технічних причин". Водопровідні та каналізаційні мережі, які знаходяться на території Замовника та технічно приєднані до відповідних водопровідних та каналізаційних мереж у приміщеннях, обліковуються на балансі, експлуатуються і обслуговуються тільки ПрАТ «АК «Київводоканал». Тому ніякий інший суб’єкт господарювання не може здійснити надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення Замовнику. Враховуючи зазначене ПрАТ «АК «Київводоканал» є єдиним виконавцем, що здійснює надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення Замовнику відповідно до наявності права доступу до мереж з технічних причин і тому конкуренція в даному випадку відсутня. Слід також зазначити, що неукладання договору з ПрАТ «АК «Київводоканал» призведе до припинення надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення і повного від’єднання від водопровідних та каналізаційних мереж Замовника. Це в свою чергу призведе до негативних соціальних процесів та небажаних наслідків, підвищить соціальну напругу серед населення.

Відповідно до Методики:

ОВрег = V х Цтар,

де:

ОВрег - очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів;

V - кількість (обсяг) товару/послуги, що закуповується;

Цтар - ціна (тариф) за одиницю товару/послуги, затверджена відповідним нормативно- правовим актом.

Лот 1- 65110000-7 Розподіл води

Очікуване споживання на 2021 рік - 11160 куб. м. Тариф на момент проведення торгів – 13,344 грн з ПДВ. Загальна вартість предмета закупівлі на 2021 рік - 148 919,04 грн з ПДВ (11160 * 13,344= 148 919,04).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання

державних коштів» (зі змінами))

 1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Державний навчальний заклад «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації»; вул. Сім’ї Сосніних, 15-А, м. Київ, 03680; код за ЄДРПОУ - 02544454; категорія замовника - забезпечення потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (Поточний ремонт вхідної групи та влаштування пандусу Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації»).

 1. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-03-02-003420-b
 2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері стандартизації.

 1. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до проекту кошторису на 2021 рік, становить 850000,00.
 2. Очікувана вартість предмета закупівлі: 850000,00 грн з ПДВ.
 3. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Метод, застосований для розрахунку відповідно до Методики: Розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг, При складанні ціни на послуги вартість матеріальних ресурсів приймається за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання. Обсяги визначаються дефектним актом, складеним з урахуванням ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 04 червня 2014 року № 163, а також ДСТУ Б Д.1.1 -1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», державних стандартів, будівельних норм і правил, а також інших нормативних документів, кошторисної документації.

Ціна розраховується виходячи з обсягів робіт з поточного ремонту на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об'єкту надання послуг та поточних цін на них.

Очікувана вартість 850000,00грн.

 Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

 1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Державний навчальний заклад «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації»; вул. Сім’ї Сосніних, 15-А, м. Київ, 03680; код за ЄДРПОУ - 02544454; категорія замовника - забезпечення потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 51700000-9 Послуги зі встановлення протипожежного устаткування (Послуги зі встановленя системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюваннням людей за адресою: м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, буд. 15-А (громадський будинок Навчальні майстерні (літера «Г») та квартирний (багатоповерховий) житловий будинок №15-А)).

 1. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-03-02-006236-b
 2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері стандартизації.

 1. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до проекту кошторису на 2021 рік, становить 736000,00.
 2. Очікувана вартість предмета закупівлі: 736000,00 грн з ПДВ.
 3. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Відповідно до бюджетного запиту ДНЗ МВПУАТБМ та кошторису на 2021 рік

Очікувана вартість 736000,00грн.