Молодший бакалавр

Опрацювати матеріали уроків та виконати завдання.

денна форма навчання, групи  Бм1а. Виконані завдання надсилати для перевірки на електронну пошту викладача: Андріянова Л.П.

денна форма навчання, групи АД1а. Виконані завдання надсилати для перевірки на електронну пошту викладача:Решетило Н.М. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

заочна форма навчання, групи АД1аз, Бм1аз. Виконані завдання надсилати на електронну пошту викладача: Ломачук Л.А.

 

денна

 

Підручник. С. В. Шевчук, I. В. Клименко Українська мова (за  професійним спрямуванням)

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_666_15833608.pdf

 групи АД1а, БМ1а

Тема 1.Законодавчі та нормативно-стильові ознаки

Урок1. Предмет і завдання курсу

Опрацювати теоретичний блок 1.1.1.

 Домашнє завдання. Законспектувати завдання курсу

Урок 2. Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови

Опрацювати  теоретичний блок 1.1.4

Домашнє завдання. Записати в зошит визначення понять: мовна, мовленнєва, комунікативна професійна компетенція.

Урок 3.Мовні норми. Мовне законодавство та мовна політика в Україні

Опрацювати  теоретичний блок 1.1.5

Домашнє завдання.  Записати визначення:

- мовна політика –

- концепція державної мовної політики

- мовна ситуація

Урок 4. Мова і культура в житті професійного комунікатора

Опрацювати теоретичний блок 1.2.1

Урок 5. Комунікативні ознаки  культури мовлення. Комунікативна професіограма фахівця

Опрацювати теоретичний блок 1.2.2,1.2.3

Домашнє завдання. Виписати основні  характеристик, які репрезентуватимуть професійний портрет фахівця

Урок 6. Мовний етикет. Поняття етикету. Мовний, мовленнєвий і спілкувальний етикет

Опрацювати теоретичний блок 1.2.5

Домашнє завдання. Виконати вправи 3(с.94), 18(с.98)

Урок 7. Функціональні стилі української мови та сфери їх застосування. Основні ознаки функціональних стилів

Опрацювати теоретичний блок 1.3.1

Домашнє завдання. Записати визначення мовний стиль, мовленнєвий і функціональний стиль, стилі мовлення; виписати зразки художнього та офіційно-ділового стилів.

Урок 8. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів

Опрацювати теоретичний блок 1.3.2

Домашнє завдання. Записати спільні метатекстові одиниці опрацьованих стилів; виконати завдання  1-29 модульного контролю  №1

Тема 2. Професійна комунікація

Урок 9. Спілкування і комунікація. Функції спілкування. Види і форми спілкування

Опрацювати теоретичний блок 2.1.1, 2.3.1

Домашнє завдання. Записати визначення понять спілкування, комунікація, правила спілкування, функції спілкування

Урок 10. Мова, мовлення, спілкування

Опрацювати теоретичний блок 2.1.5

Домашнє завдання. Виконати вправу 6(с.169)

Урок 11. Поняття ділового спілкування

Опрацювати теоретичний блок  2.1.8

Домашнє завдання.  Виконати вправу 4(с.168)

Урок 12. Спілкування як інструмент професійної діяльності

Опрацювати теоретичний блок 12.1.9

Домашнє завдання. Скласти й записати діалог між вами і клієнтом на СТО

Урок 13. Особливості усного спілкування

Опрацювати теоретичний блок 2.3.1

Домашнє завдання. Записати визначення усного спілкування, визначити найважливіші особливості усного спілкування у порівняння з писемним

Урок 14. Функції та види бесіди. Стратегія поведінки під час ділової бесіди

Опрацювати теоретичний блок 2.3.3

Домашнє завдання. Записати визначення терміну бесіда, ділова бесіда; 10 кроків результативної бесіди

Урок 15. Співбесіда з роботодавцем

Опрацювати теоретичний блок 2.3.4

Домашнє завдання. Записати в зошит визначення  основних понять; вправа 8(с.229)

Урок 16. Класифікація документів

Опрацювати теоретичний блок  2.5.1

Домашнє завдання. Записати в зошит визначення основних понять

Урок 17. Вимоги до бланків документів

Опрацювати теоретичний блок 2.5.4

Домашнє завдання. Створити зразок розміщення реквізитів і меж зон на форматі А4 кутового бланку

Урок 18. Вимоги до тексту документів

Опрацювати теоретичний блок  2.5.6

Домашнє завдання: виконати вправу 4 (с.301)

Урок19. Резюме. Автобіографія

Опрацювати теоретичний блок 2.6.1

Домашнє завдання.Створити власне резюме та написати автобіографію

Урок  20. Характеристика. Рекомендаційний Листопад

Опрацювати теоретичний блок 2.6.2

Домашнє завдання. Написати характеристику на свого товариша та рекомендаційний лист

Урок 21. Заява. Види заяв

Опрацювати теоретичний блок  2.6.3

Домашнє завдання. Написати один із видів заяв (за вибором учня0

Урок 22. Звіт. Довідка. Службова записка

Опрацювати теоретичний блок 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4

Домашнє завдання. Написати звіт про виробничу практику. Написати службову записку

Урок23. Протокол. Витяг з протоколу

Опрацювати теоретичний блок 2.7.5

Виписати в зошит визначення протоколу, реквізити та вимоги до оформлення протоколу

Урок 24. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації

Опрацювати теоретичний блок 2.5.

Домашнє завдання. Законспектувати основні теоретичні поняття

Тема Наукова комунікація

Урок 25. Термін та його ознаки. Термінологія як система

Опрацювати теоретичний блок 3.1.1     

Домашнє завдання. Записати в зошити визначення основних теоретичних понять

Урок 26. Способи творення термінів

Опрацювати теоретичний блок 3.1.3

Домашнє завдання. Виписати по 5 прикладів на кожен спосіб творення термінів

Урок 27. Проблеми сучасного термінознавства

Опрацювати теоретичний блок 3.1.4

Домашнє завдання. Вправа 4 (с.252)

Урок 28. План, тези, конспект як важливий засіб організації розумової праці

Опрацювати теоретичний блок  3.2.2.1

Домашнє завдання. Скласти план, тези, конспект виступу на будь-яку професійну тему (за вибором учня)

Урок 29. Вимоги до виконання та оформлення курсової, дипломної робіт

Опрацювати теоретичний блок 3.2.2.5

Домашнє завдання. Оформити титульну сторінку курсової роботи

Урок 30. Залік

Виконайте завдання тест 1 (правильна відповідь – 0.5 б)

 Тест 1

(виконати та надіслати для перевірки)

(назва файлу: тест1_номер групи_прізвище)

1.Українська мова належить до: 

а.західнослов’янської групи

б.південнослов’янської групи

в.східнослов’янської  групи

г.романської групи

2.Мова – це:

а.найважливіший, універсальний засіб спілкування, організації та координації всіх видів суспільної діяльності

б.сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи

в.вища форма національної мови

г. текстів певного стилю

3.Усна форма, невимушеність спілкування, використання позамовних чинників, емоційність характерні для …

а.офіційно-ділового стилю

б.розмовного стилю

в.наукового стилю

г.художнього стилю

4.Назвіть стиль, який увібрав усе багатство національної мови, у якому настрої і почуття людини відтворюють за допомогою метафоричних образів, вживають слова в переносному значенні:

 а.публіцистичний

б.офіційно-діловий

в.розмовний

г. художній

5.Назвіть стиль, у якому вживають слова акумулюватианаліз, апробація, класифікація, критерій

а.художній 

б.публіцистичний

в.офіційно-діловий

г.науковий

6.Назвіть стиль, у якому вживають словосполучення: згідно з наказом, надходять пропозиції, працювати за сумісництвом, укласти договір.

а.художній

б.публіцистичний 

в.офіційно-діловий

г.науковий

7.Мовний стиль – це

а.різновиди текстів певного стилю

б.сукупність мовних засобів вираження, зумовлених змістом і метою висловлювання

в.різновид національної мови, який є засобом спілкування людей, об’єднаних спільністю території

г.найважливіший універсальний засіб спілкування

8.Державна мова – це: 

а.закріплена традицією або законодавством мова, вживання якої є обов’язковим в органах державного управління та діловодства

б.єдина національна мова українського народу

в.найважливіший універсальний засіб спілкування

г.різновиди текстів певного стилю

 1. Літературна мова – це:

а.національна мова

б.унормована, відшліфована форма загальнонародної мови, що обслуговує найрізноманітніші сфери суспільної діяльності людей

в.нижча форма загальнонародної мови

г.діалекти

 1. Предметомвивчення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» є:

а.сучасна українська літературна мова професійної сфери

б.терміни та професіоналізми

в.ділові папери

г.мовний етикет

11.До словосполучення «культура мови» синонімом буде словосполучення

а.мовне багатство

б.мовна культура

в.літературна мова  

 1. Мовний етикет:

а.використання різноманітних засобів вираження думок

б.типові формули вітання, побажання, прощання, запрошення

в.виділення найважливіших місць свого висловлювання

г.єдність художніх образів і форм їх вираження

13.Документи щодо особового складу:

а.протокол, витяг з протоколу, пояснювальна, доповідна 

б.заява, характеристика, резюме, автобіографія

в.оголошення, запрошення, звіт

г.рецепт, температурний лист, статистичний талон

14.Основною ознакою офіційно-ділового стилю є: 

а.різновиди текстів певного стилю

б.широке використання емоційно-забарвленої лексики

в.наявність реквізитів документів, що мають певну черговість

г.єдність художніх образів і форм їх вираження

15.Сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, що  закріплюються в процесі суспільної комунікації, - це:

а.орфоепічні норми

б.стилі української літературної мови

в.норми літературної мови 

г.різновиди текстів певного стилю

16.Найчастіше довідки оформляються на бланках формату:

а. А5

б.А4

в. А3

г. А1

17.Якою формою мовлення представлено офіційно-діловий стиль:

а. усною

б.писемною

в.усною та писемною

г. електронною

18.Документ, який засвідчує біографічні та юридичні факти, діяльність окремих службових осіб і видається підприємством, установою, організацією на вимогу працівника, – це:

а.розписка

б.автобіографія

в.характеристика

г.резюме

19.Документ, у якому в письмовій формі подається повідомлення про виконання якоїсь роботи, – це:

а.план

б.звіт

в.доповідна записка

г. службова записка

20.Стислий життєпис особи, складений нею, – це:

а.автобіографія;

б.характеристика;

в.пояснювальна записка.

г. резюме

21.Основний вид ділового мовлення, що містить інформацію, зафіксовану на матеріальному носії, основною функцією якого є зберігати та передавати її в часі:

а. дублікатом

б. документом

в. випискою

г. оригіналом

22.Особиста заява оформляється:

а. від руки на бланку установи

б. машинописом на бланку установи

в. від руки в одному примірнику

г. від руки у двох примірниках

23.Протокол загальних зборів підписують:

а.голова зборів і секретар

б. голова зборів і керівник структурного підрозділу

 в. голова зборів і керівник

 г. голова зборів

24.Напис, зроблений керівником установи на документі, що містить вказівки щодо виконання цього документа, називається:

а. візою

б. грифом затвердження;

в. резолюцією;

г. грифом узгодження.

  заочна

Підручник. С. В. Шевчук, I. В. Клименко Українська мова (за  професійним спрямуванням)

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_666_15833608.pdf

 групи АД1а, БМ1а

Тема 1. Предмет і завдання курсу „Українська мова (за професійним спрямуванням)"

Опрацювати ст. 14-15

Тема 2. Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови. Мовна, мовленнєва, комунікативна професійна компетенція

Опрацювати ст. 15-216   

Тема 3. Функції та види бесід. Стратегія поведінки під час ділової бесіди

 Опрацювати ст. 216-219

Тема 4. Співбесіда з роботодавцем

Опрацювати ст..219 - 227

Тема 5. План, тези, конспект як важливий засіб організації розумової праці

Опрацювати ст..536-561

Тема 6. Вимоги до виконання та оформлення курсової, дипломної робіт

Опрацювати ст..562-572

Тема 7. Класифікація документів

Опрацювати ст..267-282

Тема 8. Вимоги до тексту документа

Опрацювати ст..296 - 525

 

Індивідуальні завдання (тест_1)

(виконати та надіслати на перевірку)

(ім'я файла: тест1_ індивідуальний номер_№ варіанта_прізвище)

Виконані завдання надсилати на електронну пошту викладача: Ломачук Л.А. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Розподіл варіантів серед студентів групи АД1аз

Розподіл варіантів серед студентів групи БМ1аз

№п/п

Індивідуальний номер студента

№ варіанта інд. роботи

№п/п

Індивідуальний номер студента

№ варіанта інд. роботи

1

120

6

1

138

6

2

121

1

2

139

1

3

122

2

3

140

3

4

123

4

4

141

4

5

124

3

5

142

2

6

125

2

6

143

5

7

126

3

7

144

1

8

127

6

8

145

6

9

128

1

9

146

2

10

129

4

10

147

4

 

 

 

11

148

6

 

 

 

12

149

1

 

 

 

13

150

5

 

 

 

14

151

3

 

 

 

15

152

4

 

 

 

16

153

2

 

 В-1

 1. Мова – це:

а) біологічне явище;

б) процес спілкування, який відбувається у певній аудиторії і в певних часових рамках;

в) ідеальна система матеріальних одиниць, яка знаходиться поза часом і простором.

 1. Мовлення – це:

а) код, відомий усім представникам певного мовного колективу;

б) процес і результат спілкування, який матеріалізується у звуках, міміці, інтонації і жестах;

в) засіб спілкування.

 1. Найважливішими є три наступних функції мови:

а) номінативна, волюнтативна, експресивна;

б) професійна, комунікативна, естетично-культурологічна;

в) комунікативна, мислетвірна, пізнавальна.

 1. До спеціальних функцій мови на лоґічній основі належать:

а) професійна, естетично-культурологічна;

б) волюнтативна, пізнавальна;

в) професійна, номінативна.

 1. Кожен громадянин держави має володіти:

а) мовами національних меншин;

б) мовою міґрантів;

в) державною мовою.

 1. Найважливішою ознакою нації є:

а) державна мова;

б) національна мова;

в) офіційна мова.

 1. Українська мова на території України є:

а) державною мовою;

б) державною офіційною мовою;

в) офіційною мовою.

 1. Поняття “рідна мова” означає:

а) що це мова, на якій людина мислить;

б) що це державна мова;

в) що це мова, на якій людина може розмовляти.

 1. Виберіть правильний варіант вимови слів мед, стовб, об’їжджений:

а) [мед], [стовб], [об’їжджений].

б) [мет], [стовп], [аб’єзжений];

в) [м’од], [стовп], [аб’єжжений].

 1. Виберіть правильний варіант вимови слівщороку, підпис, любов голова:

а) [шчороку], [підпис], [любоў], [hолова];

б) [щороку], [пітпис], [любов], [галава];

в) [шчароку], [пітпис], [любов], [голова].

 1. Виберіть правильні варіанти написання слів:

а) розглядаєм, управлінськой структури, ухвалить;

б) розглядаєм, управлінській структури, ухвалити;

в) розглядаємо, управлінської структури, ухвалити.

 1. Виберіть правильні варіанти написання слів:

а) забеспечувати, росчистити, вітповісти;

б) забезпечувать, росчистити, відповісти;

в) забезпечувати, розчистити, відповісти.

 1. До спеціальних функцій мови на емоційній основі належать:

а) комунікативна, волюнтативна, професійна;

б) пізнавальна, професійна, естетично-культурологічна;

в) волюнтативна, експресивна, естетично-культурологічна.

 1. Найвищою функцією мови, що стає засобом вираження естетичних, культурних і національних уподобань певної нації, є:

а) пізнавальна;

б) естетично-культурологічна;

в) експресивна.

 1. Діловий і науковий стилі мовлення обслуговують переважно дві наступні соціальні функції мови:

а) професійна та номінативна;

б) волюнтативна та естетично-культурологічна;

в) експресивна та комунікативна.

 1. За ґенеалогічною класифікацією українська мова належить до:

а) угро-фінської сім’ї, слов’янської групи, південнослов’янської підгрупи;

б) тюркської сім’ї, слов’янської групи, західнослов’янської підгрупи;

в) індоєвропейської сім’ї, слов’янської групи, східнослов’янської підгрупи.

 1. Виберіть правильні варіанти написання слів:

а) зформулювати, зкоординувати, збалансувати;

б) скоординувати, сформулювати, сбалансувати;

в) сформулювати, скоординувати, збалансувати.

 1. Виберіть правильні варіанти перекладу російських словосполучень подготовленного доклада, согласно статистике:

а) підготовленій доповіді, згідно статистиці;

б) підготовленої доповіді, згідно статистики;

в) підготовленої доповіді, згідно зі статистикою.

 1. Виберіть правильні варіанти написання прізвищ осіб, від імені яких складалися заяви (від кого?):

а) Івановой, Приваловой, Власовой;

б) Івановій, Приваловій, Власовій;

в) Іванової, Привалової, Власової.

 

В -2

 1. При усній формі спілкування, як правило, виграє:

а) той, хто мовчить;

б) той, хто перетворює своє мовлення у монолог;

в) той, хто веде діалог.

 1. При писемній формі мовлення розділові знаки мають принципове значення, бо вони замінюють собою:

а) звуки;

б) букви;

в) жести, міміку, паузи, інтонацію.

 1. Розрізнення стилів у сучасному діловому контексті дозволяє:

а) вважатися культурною особистістю;

б) знати мету спілкування у різних ситуаціях і правильно будувати професійні і суто людські контакти;

в) розуміти контекст.

 1. Який варіант з наведених нижче найбільш прийнятний для ділового стилю, враховуючи його об’єктивність:

а) В результаті проведених реформ фірма отримала високий процент прибутків;

б) В результаті проведених реформ фірма отримала 5 відсотків прибутків;

в) У результаті проведених реформ фірма одержала 5 процентів прибутків.

 1. Виберіть правильний варіант перекладу словосполученьна протяжении часа, на родном языке, к сведению слушателей:

а) протягом години, рідною мовою, до відома слухачів.

б) на протягу години, на рідній мові, до відому слухачів;

в) на протязі години, на рідній мові, до відома слухачів.

 1. Виберіть правильний варіант перекладу словосполученьиз-за неосторожности, согласно приказу, в зависимости от условий:

а) із-за необережності, згідно до наказу, в залежності від умов;

б) через необережность, відповідно наказу, залежно від умов;

в) через необережність, відповідно до наказу, залежно від умов.

 1. Який варіант з наведених нижче найбільш прийнятний для ділового стилю, враховуючи ясність викладу і точність опису:

а) Київський інститут туристичного бізнесу – вищий навчальний заклад 3-го рівня акредитації 4 квітня 2020 р. об 11.00 годині запрошує майбутніх абітурієнтів на день відкритих дверей;

б) Київський інститут туристичного бізнесу – вищий учбовий заклад 3-го рівня акредитації 4 квітня 2020 р. об 11.00 годині запрошує майбутніх абітурієнтів на день відкритих дверей;

в) Київський інститут туристичного бізнесу – вищий навчальний заклад 3-го рівня акредитації 4 квітня 2020 р. об 11.00 годині запрошує майбутніх абітурієнтів на день відчинених дверей.

 1. Національна мова – це:

а) сукупність усіх територіальних діалектів, соціальні жарґони, національний фольклор і літературна мова як вища форма національної мови, що об’єднує народ (або народи) у націю;

б) державна мова, офіційна мова, мова національних меншин, мова національностей;

в) реґіональні мови, нетериторіальні мови, літературна мова, національний фольклор.

 1. Усна форма мовлення:

а) вторинна за походженням і сприймається тільки на слух;

б) первинна за походженням, яка матеріалізується у звуках, жестах, міміці, паузах, інтонації і сприймається в основному на слух;

в) первинна за походженням, яка матеріалізується у жестах, міміці і сприймається зором.

 1. Писемна форма мовлення:

а) вторинна за походженням, яка матеріалізується у буквах, розділових знаках і сприймається на слух;

б) вторинна за походженням, основною одиницею якої є текст, що матеріалізується у буквах, розділових знаках і сприймається зором;

в) первинна за походженням, яка матеріалізується у буквах і розділових знаках і сприймається зором.

 1. За функціонуванням усна форма мовлення є:

а) діалогічною, ситуативною, революційною, непідготовленою;

б) монологічною, контекстуальною, консервативною і реґламентованою;

в) діалогічною, контекстуальною, революційною і реґламентованою.

 1. За функціонуванням писемна форма мовлення є:

а) монологічною, ситуативною, консервативною, непідготовленою;

б) діалогічною, контекстуальною, революційною, реґламентованою;

в) монологічною, контекстуальною, консервативною і реґламентованою.

 1. Стилі – це:

а) сукупність мовних засобів, що свідомо використовуються мовцем за певних умов спілкування;

б) функціональні різновиди загальнонаціональної мови, які різняться типовими мовними засобами залежно від сфери людського спілкування.

в) сукупність засобів, вибір яких зумовлюється змістом, метою та характером висловлювання;

 1. Головною метою мовця при безпосередньому спілкуванні у межах розмовного стилю є:

а) встановлення психологічного контакту із співрозмовником;

б) спонукання до активної дії, прийняття рішень;

в) формування загальнолюдських і національно свідомих естетичних

 1. Головною метою мовця у межах публіцистичного стилю є:

а) об’єктивний, точний і неупереджений виклад інформації;

б) спонукання до активної дії, до прийняття рішень;

в) досягнення максимально позитивного результату при мінімальних мовних засобах.

 1. Метою мовця у межах наукового стилю є:

а) встановлення психологічного контакту із співрозмовником;

б) об’єктивний, зрозумілий, доказовий, точний і неупереджений виклад інформації;

в) формування загальнолюдських і національно свідомих естетичних, культурних і психологічних смаків окремої людини і нації у цілому.

 1. Головною метою мовця у межах художнього стилю є:

а) формування загальнолюдських і національно свідомих естетичних, культурних і психологічних смаків окремої людини і нації у цілому;

б) встановлення психологічного контакту із співрозмовником;

в) спонукання до активної дії і прийняття рішень.

 1. Головною метою ділового спілкування є:

а) спонукання до активної дії і до прийняття рішень;

б) досягнення максимально позитивного результату при мінімальних мовних засобах;

в) суб’єктивний і емоційний виклад інформації.

 1. Основними вимогами до мови документів є:

а) лоґічна послідовність, об’єктивність, доказовість, уніфікація і стандартизація, ясність викладу і точність опису, переконливість;

б) фактологічність, конкретність і відредаґованість;

в) відсутність будь-яких суб’єктивно-оціночних моментів, членування тексту на абзаци, лаконізм, уніфікація і стандартизація, правильне користування термінами, уникання професіоналізмів.

В-3

 1. Основними вимогами до документів є:

а) повноважність і достовірність;

б) повноважність, достовірність, несуперечливість щодо чинного законодавства, бездоганність щодо форми, відредаґованість;

в) несуперечливість щодо законодавства і відредаґованість.

 1. Засобом закріплення різними способами на спеціальному матеріалі інформації про факти, події і явища об’єктивної дійсності називається:

а) реквізит;

б) формуляр;

в) документ.

 1. Друкованою стандартною формою документа з реквізитами, що містять постійну інформацію, є:

а) бланк;

б) формуляр-зразок;

в) реквізит.

 1. Документи, які закріплюють функції, обов’язки і права організації, закладу або установи протягом тривалого терміну, називаються:

а) розпорядчими;

б) організаційними;

в) особовими.

 1. Документи, які містять інформацію про стан справ в організаціях, мають допоміжний характер і не обов’язкові для виконання, називаються:

а) інформаційно-довідковими;

б) розпорядчими;

в) документами з кадрово-контрактових питань.

 1. Документи, що містять інформацію про особовий склад організації, закладу чи установи, називаються:

а) організаційними;

б) інформаційно-довідковими;

в) документами з кадрово-контрактових питань.

 1. До групи документів з кадрово-контрактових питань належать:

а) заяви про прийняття на роботу, звільнення чи переведення, накази про особовий склад, автобіографії, характеристики, контракти, трудові угоди;

б) доручення, довідки, звіти, характеристики, автобіографії, протоколи;

в) контракти, характеристики, трудові угоди, листи.

 1. Документи, за допомогою яких здійснюється розпорядча діяльність і оперативне керівництво в організаціях, закладах і установах, називаються:

а) особовими;

б) документами з кадрово-контрактових питань;

в) розпорядчими.

 1. До групи інформаційно-довідкових документів належать:

а) заяви про прийняття, на роботу, накази про особовий склад, автобіографії, характеристики, контракти, трудові угоди;

б) довідки, службові листи, протоколи, акти, доповідні та пояснювальні записки, оголошення, доповіді, звіти, плани робіт, телефонограми;

в) постанови, розпорядження, накази із загальних питань, вказівки, ухвали, правові

10.Основними ознаками літературної мови :

а) унормованість;

б) наявність усної і писемної форм існування;

в) наявність   територіальних діалектів;

11.Характеристика – це:

 а) документ, у якому в офіційній формі викладено громадську думку про працівника як члена   колективу і який складається на його вимогу або письмовий запит іншої установи для подання до цієї установи;

 б) документ, у якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні успіхи й досягнення особи, яка його складає;

 в) документ, у якому коротко викладаються особисті, освітні, професійні відомості про особу.

12.Інформація про факти, події викладається в автобіографії:

а) у послідовності, що зумовлюється ступенем важливості певної інформації;

б) у хронологічній послідовності;

в) у послідовності, що чітко  визначається стандартами оформлення документів

 1. Виберіть правильний варіант написання словосполучень:

а) листопаду місяцю, пора листопада, до двадцяти одного гектару;

б) листопада місяця, пора листопаду, до двадцяти одного гектара;

в) лістопаду місяця, пора лістопаду, до двадцять одного гектара.

 1. Виберіть правильний варіант перекладу словосполученьдиректору института, начальнику отдела, директору завода химреактивов:

а) директору інституту, начальнику відділу, директору заводу хімреактивів;

б) директорові інститута, начальникові відділа, директорові завода хімреактивів;

в) директорові інституту, начальникові відділу, директорові заводу хімреактивів.

 1. Виберіть правильний варіант перекладу словосполученьтехнические средства, бюджетные средства, средства труда:

а) технічні способи, бюджетні способи, способи праці;

б) технічні кошти, бюджетні кошти, засоби праці;

в) технічні засоби, бюджетні кошти, знаряддя праці.

 1. Виберіть правильний варіант перекладу словосполучень управленческий аппарат, управление банка, руководитель предприятия:

а) керівничий аппарат, керування банку, керівник підприємству;

б) керувальний апарат, управління банка, управляючий підприємства;

в) управлінський аппарат, управління банку, керівник підприємства.

 1. Виберіть правильний варіант перекладу словосполучень городское планирование, местное самоуправление, средства местного бюджета:

а) місцеве планування, міське самоуправління, засоби міського бюджета;

б) міське планірування, місцеве самоуправління, кошти міського бюджету;

в) міське планування, місцеве самоврядування, кошти місцевого бюджету.

 1. Виберіть правильний варіант перекладу слів следующий вопрос; следовать правилам; автобус, следующий до станции:

а) наступне питання, виконувати правила, автобус, що йде до станції.

б) слідуюче питання, слідувати правилам, автобус, слідуючий до станції;

в) слідуюче запитання, виконання правил, автобус, що йде к станції.

19.Заява –

а) документ, у якому особа (установа) висловлює свої думки щодо методів поліпшення діяльності державних органів, громадських установ, організацій;

б) документ, адресований установі чи вповноваженій особі, у якому викладається пене прохання з його коротким обґрунтуванням;

в) документ, у якому особа (установа) вказує на порушення її прав та інтересів з боку іншої особи (установи) і пропонує вжити належних заходів для ліквідації такого порушення.

 

В -4

 1. Мовлення – це:

а) код, відомий усім представникам певного мовного колективу;

б) процес і результат спілкування, який матеріалізується у звуках, міміці, інтонації і жестах;

в) засіб спілкування.

 1. Мова – це:

а) біологічне явище;

б) процес спілкування, який відбувається у певній аудиторії і в певних часових рамках;

в) ідеальна система матеріальних одиниць, яка знаходиться поза часом і простором.

 1. Найважливішими є три наступних функції мови:

а) номінативна, волюнтативна, експресивна;

б) професійна, комунікативна, естетично-культурологічна;

в) комунікативна, мислетвірна, пізнавальна.

 1. До спеціальних функцій мови на лоґічній основі належать:

а) професійна, естетично-культурологічна;

б) волюнтативна, пізнавальна;

в) професійна, номінативна.

 1. Кожен громадянин держави має володіти:

а) мовами національних меншин;

б) мовою міґрантів;

в) державною мовою.

 1. Найважливішою ознакою нації є:

а) державна мова;

б) національна мова;

в) офіційна мова.

 1. Українська мова на території України є:

а) державною мовою;

б) державною офіційною мовою;

в) офіційною мовою.

 1. Поняття “рідна мова” означає:

а) що це мова, на якій людина мислить;

б) що це державна мова;

в) що це мова, на якій людина може розмовляти.

 1. Виберіть правильний варіант вимови слів мед, стовб, об’їжджений:

а) [мед], [стовб], [об’їжджений].

б) [мет], [стовп], [аб’єзжений];

в) [м’од], [стовп], [аб’єжжений].

 1. Виберіть правильний варіант вимови слівщороку, підпис, любов голова:

а) [шчороку], [підпис], [любоў], [hолова];

б) [щороку], [пітпис], [любов], [галава];

в) [шчароку], [пітпис], [любов], [голова].

 1. Виберіть правильні варіанти написання слів:

а) розглядаєм, управлінськой структури, ухвалить;

б) розглядаєм, управлінській структури, ухвалити;

в) розглядаємо, управлінської структури, ухвалити.

 

 1. Виберіть правильні варіанти написання слів:

а) забеспечувати, росчистити, вітповісти;

б) забезпечувать, росчистити, відповісти;

в) забезпечувати, розчистити, відповісти.

 1. До спеціальних функцій мови на емоційній основі належать:

а) комунікативна, волюнтативна, професійна;

б) пізнавальна, професійна, естетично-культурологічна;

в) волюнтативна, експресивна, естетично-культурологічна.

 1. Найвищою функцією мови, що стає засобом вираження естетичних, культурних і національних уподобань певної нації, є:

а) пізнавальна;

б) естетично-культурологічна;

в) експресивна.

 1. Діловий і науковий стилі мовлення обслуговують переважно дві наступні соціальні функції мови:

а) професійна та номінативна;

б) волюнтативна та естетично-культурологічна;

в) експресивна та комунікативна.

 1. За ґенеалогічною класифікацією українська мова належить до:

а) угро-фінської сім’ї, слов’янської групи, південнослов’янської підгрупи;

б) тюркської сім’ї, слов’янської групи, західнослов’янської підгрупи;

в) індоєвропейської сім’ї, слов’янської групи, східнослов’янської підгрупи.

 1. Виберіть правильні варіанти написання слів:

а) зформулювати, зкоординувати, збалансувати;

б) скоординувати, сформулювати, сбалансувати;

в) сформулювати, скоординувати, збалансувати.

 1. Виберіть правильні варіанти написання прізвищ осіб, від імені яких складалися заяви (від кого?):

а) Івановой, Приваловой, Власовой;

б) Івановій, Приваловій, Власовій;

в) Іванової, Привалової, Власової.

19.Виберіть правильні варіанти перекладу російських словосполучень подготовленного доклада, согласно статистике:

а) підготовленій доповіді, згідно статистиці;

б) підготовленої доповіді, згідно статистики;

в) підготовленої доповіді, згідно зі статистикою.

 

В -5

 1. При писемній формі мовлення розділові знаки мають принципове значення, бо вони замінюють собою:

а) звуки;

б) букви;

в) жести, міміку, паузи, інтонацію.

 1. При усній формі спілкування, як правило, виграє:

а) той, хто мовчить;

б) той, хто перетворює своє мовлення у монолог;

в) той, хто веде діалог

 1. Розрізнення стилів у сучасному діловому контексті дозволяє:

а) вважатися культурною особистістю;

б) знати мету спілкування у різних ситуаціях і правильно будувати професійні і суто людські контакти;

в) розуміти контекст.

 1. Який варіант з наведених нижче найбільш прийнятний для ділового стилю, враховуючи його об’єктивність:

а) В результаті проведених реформ фірма отримала високий процент прибутків;

б) В результаті проведених реформ фірма отримала 5 відсотків прибутків;

в) У результаті проведених реформ фірма одержала 5 процентів прибутків.

 1. Виберіть правильний варіант перекладу словосполученьна протяжении часа, на родном языке, к сведению слушателей:

а) протягом години, рідною мовою, до відома слухачів.

б) на протягу години, на рідній мові, до відому слухачів;

в) на протязі години, на рідній мові, до відома слухачів.

 1. Виберіть правильний варіант перекладу словосполученьиз-за неосторожности, согласно приказу, в зависимости от условий:

а) із-за необережності, згідно до наказу, в залежності від умов;

б) через необережность, відповідно наказу, залежно від умов;

в) через необережність, відповідно до наказу, залежно від умов.

 1. Який варіант з наведених нижче найбільш прийнятний для ділового стилю, враховуючи ясність викладу і точність опису:

а) Київський інститут туристичного бізнесу – вищий навчальний заклад 3-го рівня акредитації 4 квітня 2020 р. об 11.00 годині запрошує майбутніх абітурієнтів на день відкритих дверей;

б) Київський інститут туристичного бізнесу – вищий учбовий заклад 3-го рівня акредитації 4 квітня 2020 р. об 11.00 годині запрошує майбутніх абітурієнтів на день відкритих дверей;

в) Київський інститут туристичного бізнесу – вищий навчальний заклад 3-го рівня акредитації 4 квітня 2020 р. об 11.00 годині запрошує майбутніх абітурієнтів на день відчинених дверей.

 1. Національна мова – це:

а) сукупність усіх територіальних діалектів, соціальні жарґони, національний фольклор і літературна мова як вища форма національної мови, що об’єднує народ (або народи) у націю;

б) державна мова, офіційна мова, мова національних меншин, мова національностей;

в) реґіональні мови, нетериторіальні мови, літературна мова, національний фольклор.

 1. Усна форма мовлення:

а) вторинна за походженням і сприймається тільки на слух;

б) первинна за походженням, яка матеріалізується у звуках, жестах, міміці, паузах, інтонації і сприймається в основному на слух;

в) первинна за походженням, яка матеріалізується у жестах, міміці і сприймається зором.

 1. Писемна форма мовлення:

а) вторинна за походженням, яка матеріалізується у буквах, розділових знаках і сприймається на слух;

б) вторинна за походженням, основною одиницею якої є текст, що матеріалізується у буквах, розділових знаках і сприймається зором;

в) первинна за походженням, яка матеріалізується у буквах і розділових знаках і сприймається зором.

 1. За функціонуванням усна форма мовлення є:

а) діалогічною, ситуативною, революційною, непідготовленою;

б) монологічною, контекстуальною, консервативною і реґламентованою;

в) діалогічною, контекстуальною, революційною і реґламентованою.

 1. За функціонуванням писемна форма мовлення є:

а) монологічною, ситуативною, консервативною, непідготовленою;

б) діалогічною, контекстуальною, революційною, реґламентованою;

в) монологічною, контекстуальною, консервативною і реґламентованою.

 1. Стилі – це:

а) сукупність мовних засобів, що свідомо використовуються мовцем за певних умов спілкування;

б) функціональні різновиди загальнонаціональної мови, які різняться типовими мовними засобами залежно від сфери людського спілкування.

в) сукупність засобів, вибір яких зумовлюється змістом, метою та характером висловлювання;

 1. Головною метою мовця при безпосередньому спілкуванні у межах розмовного стилю є:

а) встановлення психологічного контакту із співрозмовником;

б) спонукання до активної дії, прийняття рішень;

в) формування загальнолюдських і національно свідомих естетичних

 1. Головною метою мовця у межах публіцистичного стилю є:

а) об’єктивний, точний і неупереджений виклад інформації;

б) спонукання до активної дії, до прийняття рішень;

в) досягнення максимально позитивного результату при мінімальних мовних засобах.

 1. Метою мовця у межах наукового стилю є:

а) встановлення психологічного контакту із співрозмовником;

б) об’єктивний, зрозумілий, доказовий, точний і неупереджений виклад інформації;

в) формування загальнолюдських і національно свідомих естетичних, культурних і психологічних смаків окремої людини і нації у цілому.

 1. Головною метою мовця у межах художнього стилю є:

а) формування загальнолюдських і національно свідомих естетичних, культурних і психологічних смаків окремої людини і нації у цілому;

б) встановлення психологічного контакту із співрозмовником;

в) спонукання до активної дії і прийняття рішень.

 1. Основними вимогами до мови документів є:

а) лоґічна послідовність, об’єктивність, доказовість, уніфікація і стандартизація, ясність викладу і точність опису, переконливість;

б) фактологічність, конкретність і відредаґованість;

в) відсутність будь-яких суб’єктивно-оціночних моментів, членування тексту на абзаци, лаконізм, уніфікація і стандартизація, правильне користування термінами, уникання професіоналізмів.

 1. Головною метою ділового спілкування є:

а) спонукання до активної дії і до прийняття рішень;

б) досягнення максимально позитивного результату при мінімальних мовних засобах;

в) суб’єктивний і емоційний виклад інформації.

 

В-6

 1. Засобом закріплення різними способами на спеціальному матеріалі інформації про факти, події і явища об’єктивної дійсності називається:

а) реквізит;

б) формуляр;

в) документ.

 1. Основними вимогами до документів є:

а) повноважність і достовірність;

б) повноважність, достовірність, несуперечливість щодо чинного законодавства, бездоганність щодо форми, відредаґованість;

в) несуперечливість щодо законодавства і відредаґованість.

 1. Друкованою стандартною формою документа з реквізитами, що містять постійну інформацію, є:

а) бланк;

б) формуляр-зразок;

в) реквізит.

 1. Документи, які закріплюють функції, обов’язки і права організації, закладу або установи протягом тривалого терміну, називаються:

а) розпорядчими;

б) організаційними;

в) особовими.

 1. Документи, які містять інформацію про стан справ в організаціях, мають допоміжний характер і не обов’язкові для виконання, називаються:

а) інформаційно-довідковими;

б) розпорядчими;

в) документами з кадрово-контрактових питань.

 1. Документи, що містять інформацію про особовий склад організації, закладу чи установи, називаються:

а) організаційними;

б) інформаційно-довідковими;

в) документами з кадрово-контрактових питань.

 1. До групи документів з кадрово-контрактових питань належать:

а) заяви про прийняття на роботу, звільнення чи переведення, накази про особовий склад, автобіографії, характеристики, контракти, трудові угоди;

б) доручення, довідки, звіти, характеристики, автобіографії, протоколи;

в) контракти, характеристики, трудові угоди, листи.

 1. Документи, за допомогою яких здійснюється розпорядча діяльність і оперативне керівництво в організаціях, закладах і установах, називаються:

а) особовими;

б) документами з кадрово-контрактових питань;

в) розпорядчими.

 1. До групи інформаційно-довідкових документів належать:

а) заяви про прийняття, на роботу, накази про особовий склад, автобіографії, характеристики, контракти, трудові угоди;

б) довідки, службові листи, протоколи, акти, доповідні та пояснювальні записки, оголошення, доповіді, звіти, плани робіт, телефонограми;

в) постанови, розпорядження, накази із загальних питань, вказівки, ухвали, правові

10.Основними ознаками літературної мови :

а) унормованість;

б) наявність усної і писемної форм існування;

в) наявність   територіальних діалектів;

11.Характеристика – це:

 а) документ, у якому в офіційній формі викладено громадську думку про працівника як члена   колективу і який складається на його вимогу або письмовий запит іншої установи для подання до цієї установи;

 б) документ, у якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні успіхи й досягнення особи, яка його складає;

 в) документ, у якому коротко викладаються особисті, освітні, професійні відомості про особу.

12.Інформація про факти, події викладається в автобіографії:

а) у послідовності, що зумовлюється ступенем важливості певної інформації;

б) у хронологічній послідовності;

в) у послідовності, що чітко  визначається стандартами оформлення документів

 1. Виберіть правильний варіант написання словосполучень:

а) листопаду місяцю, пора листопада, до двадцяти одного гектару;

б) листопада місяця, пора листопаду, до двадцяти одного гектара;

в) лістопаду місяця, пора лістопаду, до двадцять одного гектара.

 1. Виберіть правильний варіант перекладу словосполученьдиректору института, начальнику отдела, директору завода химреактивов:

а) директору інституту, начальнику відділу, директору заводу хімреактивів;

б) директорові інститута, начальникові відділа, директорові завода хімреактивів;

в) директорові інституту, начальникові відділу, директорові заводу хімреактивів.

 1. Виберіть правильний варіант перекладу словосполученьтехнические средства, бюджетные средства, средства труда:

а) технічні способи, бюджетні способи, способи праці;

б) технічні кошти, бюджетні кошти, засоби праці;

в) технічні засоби, бюджетні кошти, знаряддя праці.

 1. Виберіть правильний варіант перекладу словосполучень управленческий аппарат, управление банка, руководитель предприятия:

а) керівничий аппарат, керування банку, керівник підприємству;

б) керувальний апарат, управління банка, управляючий підприємства;

в) управлінський аппарат, управління банку, керівник підприємства.

 1. Виберіть правильний варіант перекладу словосполучень городское планирование, местное самоуправление, средства местного бюджета:

а) місцеве планування, міське самоуправління, засоби міського бюджета;

б) міське планірування, місцеве самоуправління, кошти міського бюджету;

в) міське планування, місцеве самоврядування, кошти місцевого бюджету.

18.Заява –

а) документ, у якому особа (установа) висловлює свої думки щодо методів поліпшення діяльності державних органів, громадських установ, організацій;

б) документ, адресований установі чи вповноваженій особі, у якому викладається пене прохання з його коротким обґрунтуванням;

в) документ, у якому особа (установа) вказує на порушення її прав та інтересів з боку іншої особи (установи) і пропонує вжити належних заходів для ліквідації такого порушення.

 1. Виберіть правильний варіант перекладу слів следующий вопрос; следовать правилам; автобус, следующий до станции:

а) наступне питання, виконувати правила, автобус, що йде до станції.

б) слідуюче питання, слідувати правилам, автобус, слідуючий до станції;

в) слідуюче запитання, виконання правил, автобус, що йде к станції.

в) документ, у якому особа (установа) вказує на порушення її прав та інтересів з боку іншої особи (установи) і пропонує вжити належних заходів для ліквідації такого порушення.