І. Загальна частина

1.1. Ці Правила розроблені на основі Типових правил прийому до ПТНЗ України ( Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013р. за №499, наказ Міністерства освіти і науки України від 09.04.2014 р. за №344)

1.2. До Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації» (далі училище) приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Прийом на навчання іноземних громадян здій          снюється до училища при наявності ліцензії на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту у навчальних закладах України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до училища здійснюється для здобуття професій (спеціальностей) за освітньо-кваліфікаційним рівнем:

                -   кваліфікований робітник;

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з бюджету Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення у Державному навчальному закладі «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації».

1.6.Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 

ІІ. Приймальна комісія

2.1.Прийом до училища здійснює приймальна комісія.

2.2.Очолює приймальну комісію директор училища, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училища автомобільного транспорту та будівельної механізації» на 2019 календарний рік розроблено відповідно до законодавства України та Типових правил, затверджено директором Училища за погодженням Управлінням професійної освіти, прогнозування та розвитку інфраструктури освіти Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.4. Приймальна комісія:

організовує прийом заяв та документів;

проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів, слухачів, працевлаштування після закінчення Училища;

організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Училища, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до Училища доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди.

Училище здійснює професійну підготовку кваліфікованих робітників: на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) та на базі базової загальної середньої освіти (9 класів) за ІІ та ІІІ ступенями професійно-технічної освіти за рахунок бюджету Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з таких професій у 2019 році.

На основі базової загальної середньої освіти – 9 кл.

 • Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів;
 • Авторемонтник;
 • Машиніст підіймально-транспортних машин;
 • Машиніст землерийно-будівельних машин;
 • Машиніст дорожньо-будівельних машин;

Термін навчання – 3 роки 10 місяців.

На основі повної загальної середньої освіти - 11кл.

 • Слюсар з ремонту колісних траснпортних засобів, Водій автотранспортних засобів (категорія «С»);

Термін навчання – 10 місяців

 • Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів;

Термін навчання – 1рік 10 місяців

 • Машиніст підшймально–транспортних машин;

Термін навчання – 1рік 10 місяців

 • Електромонтер з ремонту та обслуговування сонячних електроустановок

Термін навчання - 10 місяців

Державний навчальний заклад «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації» проводить професійну підготовку за професіями і спеціальностями:

1. ІІ-ІІІ ступінь на базі базової загальної середньої освіти (9 класів) за денною формою навчання.

2. ІІ-ІІІ ступінь на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) за денною формою навчання.

 

Назва професії

Кількість учнів

 на базі базової загальної середньої освіти

 на базі повної загальної середньої освіти

Регіональне замовлення

Термін навчання

Регіональне замовлення

Термін навчання

 Авторемонтник

 28

3 р. 10 місяців

 

 

Машиніст підіймально-транспортних машин

28

3 р. 10 місяців

 

 

Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів

28

3 р. 10 місяців

25

1 р. 10 місяців

Електромонтер з ремонту та обслуговування сонячних електроустановок

 

 

25

10 місяців

Машиніст землерийно-будівельних машин

28

3 р. 10 місяців

 

 

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів (категорія “С”)

 

 

25

10 місяців

ВСЬОГО

112

 

75

 

РАЗОМ

187

Після закінчення Училища видається диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації.

Після закінчення училища видається атестат про повну середню освіту і диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації.

Прийом до училища проводиться шляхом конкурсу атестатів та свідоцтв базової загальної середньої освіти та проведення співбесід. Питання для проведення співбесід з абітурієнтами готуються головами методичних комісій та доводяться до відома абітурієнтів. Результати проведення співбесід протоколюються.

При виникненні спірних питань щодо результатів співбесід (однаковий конкурсний бал тощо) з абітурієнтами проводиться додаткове тестування та конкурс атестатів.

Співбесіди з абітурієнтами проводяться згідно графіку, що затверджується директорм Училища.

Графік роботи приймальної комісії:

понеділок - п'ятниця: 9.00 - 18.00

субота: 10.00 - 15.00

Обмеження з професій (спеціальностей) за медичними показаннями може бути, якщо абітурієнтам протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), про що вказано у медичній довідці за формою, установленою чинним законодавством.

Обмеження з професій  за статтю не передбачено.

Обмеження з професій  за віком вступників відбувається згідно Закону України «Про зайнятість населення».

2.6. Прийом документів на навчання до ДНЗ "Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації" починається  з 1 березня 2019 року.

 

2.7. У разі прийнятті рішення Міністерства освіти і науки України «Про продовження вступної компанії» термін прийому документів може бути подовжено.

 

ІІІ. Документи для вступу

3.1.Вступники подають особисто заяву про вступ до Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації», вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

 • документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;
 • медичну довідку за формою 86-У, установленою чинним законодавством;
 • 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, яким  виповнюється 14 років після 01.05.2019 року, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.2.Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до училища проводиться шляхом конкурсного відбору вступників до навчання:

 • за результатами співбесіди;
 • за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту;

4.2. Конкурсний відбір може проводитись поетапно протягом усього періоду прийому документів.

Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

4.3. Особи, які без поважних причин не з’явилися на співбесіду у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах співбесіди не допускаються.

 

V. Зарахування

5.1.Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.

5.3.Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до професійно-технічного навчального закладу за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії. 

5.5. Зарахування до Училища здійснюється наказом директора цього закладу.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до Училища може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до Училища на навчання за рахунок видатків з Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення, здійснюється в межах затвердженого регіонального замовлення.

 

VІ. Прикінцеві положення

6.1. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій,  Училище може проводити додатковий прийом, відповідно до пункту 2.7. цих правил.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Училища. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані.

6.3. Особам, які не зараховані до Училища, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення. 

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням цих Правил прийому до Державного навчального закладу „ Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації” здійснюється Управлінням професійної освіти , прогонозування та розвитку інфраструктури освіти Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).