ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

на навчання до Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації»

 

I. Загальні положення

1. Правила прийому розроблені Приймальною комісією ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації» (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2018 року №1082.

2.Навчальний заклад І рівня акредитації - ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації» - оголошує прийом для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України щодо надання відповідних освітніх послуг (серія АЕ № 636720, від 19.06.2015 року, акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) молодшого спеціаліста, Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти  ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації» наказу Міністерства освіти і науки №109-л від 22.05.2017 року та Правил прийому.

3. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року №266. Прийом на навчання за кошти державного (місцевого) бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюється в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями відповідно до переліку спеціальностей, за яким здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору. (Таблиця 1) 

Обсяг прийому на не бюджетну конкурсну пропозицію визначається закладом освіти у межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами здобуття освіти.

4. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, приймаються на перший курс (зі скороченим строком навчання).

5. Особливості прийому до навчальних закладів осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, визначаються наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925. 

6. Особливості прийому до навчальних закладів осіб, місцем проживання яких є територія проведення операції об‘єднаних сил (на період її проведення) або які переселилися з неї після 01 січня 2019 року, визначаються наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за №907/29037. 

7. На підставі Правил прийому навчальний заклад до 15 червня 2018 року заповнює інформаційні таблиці Єдиної бази. Основні конкурсні пропозиції на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вносяться до Єдиної бази не пізніше 01 березня 2019 року,

8. Організацію прийому вступників до ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації» здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора навчального закладу.

9. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки  України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопда 2015 року за № 1353/27798 та забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов, правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії. 

10. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором ДНЗ МВПУ АТБМ. 

11. Усі питання, пов’язані з прийомом до ДНЗ МВПУ АТБМ, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці) ДНЗ МВПУ АТБМ в день їх прийняття або не пізніше наступного дня після їх прийняття.

 
ІІ. Конкурсна пропозиція
1.Конкурсна пропозиція (конкурс) – пропозиція закладу освіти щодо прийому вступників на певні спеціальності, форму навчанн, курс, строк навчання на основі здобутого освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня. Розрізняють основні і не бюджетні конкурсні пропозиції.

2.Конкурсний відбір для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань: 

для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника – у формі іспиту з української мови та фахових вступних випробувань.

3.Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Правил прийому. 

Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста мають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати іспиту з української мови та фахового вступного випробування.

5. Співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсних предметів, за результатми якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування. Програми співбесід фахових випробувань розробляються та затверджуються головою приймальної комісії навчального закладу не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до завдань фахових випробувань тем, що виходять за межі зазначених програм.

6. Програми співбесід фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці) навчального закладу www.budmechavto.com.ua

7. Фінансування навчання здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста заочної форми навчання  здійснюється за кошти фізичних або юридичних осіб (на умовах контракту).

8.Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста в державних і комунальних закладах освіти на конкурсній основі відповідно до стандартні в освіти, якщо  цей освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин отримує вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

III. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
1. Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника:

 • строки прийому заяв та документів починається 15 червня; 
 • прийом заяв та документів закінчується: о 12.00 год. 31 серпня; 
 • співбесіда проводиться з 01 липня  до 31 серпня; 
 • рейтинговий список вступників, які вступають через співбесіду,із зазначенням рекомендованих до зарахування, формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та оприлюднюється не пізніше 12.00 год. 31 серпня; 
 • вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування до 18.00 год. 31 серпня; 
 • зарахування вступників відбувається не пізніше 01 вересня.

IV. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі
1. Приймальна комісія навчального закладу працює з 01 лютого щодня, крім неділі з 09.00 до 18.00, субота з 10.00 до 15.00. Останню суботу місяця проводяться дні відкритих дверей.

2. Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника подають заяви в паперовій формі.

3. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії закладу освіти та реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день її прийняття.

4. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації, освітньої програми, мови) та форми здобуття освіти.

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних або юридичних осіб.

5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військово-облікових документів;
 • документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.    

    Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, а також вступники, які проживають на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом №560 та наказом № 697 відповідно.

    У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень подається довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. Ця довідка дійсна впродовж чотирьох місяців і повинна бути замінена на відповідний документ про освіту та дотаток до нього.

6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • медичну довідку (ф-086о)

    У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних. 

7. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією навчального закладу, до якого вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

8. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до  закладу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або  отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на веб-сайті (веб-сторінці) закладу на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

9.Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності) фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

10. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована закладом на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для паперових заяв за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.

    Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

11.При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за №614/27059.

V. Організація та проведення конкурсного відбору
1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати фахового вступного випробування.

2.Конкурсний бал розраховується для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника  за формулою:

КБ = П1 + П2 + ОУ

де:

 • КБ –конкурсний бал,
 • П1 – оцінка з української мови або оцінка зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури (в частині оцінки державної підсумкової атестації з української мови);
 • П2 – оцінка співбесіди (фахового вступного випробування);
 • ОУ – бал призерам Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів закладів професійної освіти з професій. Призерам встановлюється бал, який дорівнює 10.

Оцінки виставляються за 12-бальною шкалою.

3.Заклади освіти у Правилах прийому самостійно визначає мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник допускаться до участі у конкурсі.

4.Програми співбесід (вступних фахових випробувань) затверджуються головою приймальної комісії закладу освіти не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

5.Програми співбесід оприлюднюються на веб-сайт (веб-сторінці) закладу освіти. У програмах містяться критерії оцінювання підготовленості вступників.

6.Особи, які без поважних причин не з‘явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

4.Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені закладом освіти, розглядає апеляційна комісія цього закладу освіти, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом закладу освіти.

5. Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до Єдиної бази. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій приймальні комісії після відповідного повідомлення Єдиної бази вносять відповідні зміни в документацію, перераховують конкурсний бал.

 
VI. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування
1.Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності: 

 • вступники, які мають право на зарахування за квотами; 
 • вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

2.Вступники, які зазначені в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується: 

 • за конкурсним балом від більшого до меншого. 

3. У рейтинговому списку вступників зазначаються: 

 • прізвище, ім’я та по батькові вступника; 
 • конкурсний бал вступника ;
 • ознака підстав для зарахування квоти-1 або квоти-2;
 • освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти;

4.Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті закладу освіти.

5.Списки вступників, рекомендованих дозарахування закошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним засомленням) за кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною комісєю за даними Єдиної бази та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційниї стедаї приймальної комісії та на веб-сайті закладу освітивідповідно до строків визначених у Правилах.

У списку вспуників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

6.Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті закладу освіти.

7.Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

VIІ. Реалізація права вступників на обрання місця навчання
1.   Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного та регіонального замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного Правилами прийому, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного та регіонального замовлення, а саме: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього та інших документів передбачених Правилами прийому до приймальної комісії закладу освіти.

2.   Особи, які були рекомендовані до зарахування на державного та регіонального замовлення за певною конкурсною пропозицією і не в иконали вимог до зарахування у строки, визначені Привилами прийому, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням за цією конкурсною пропозицією.

3.  Особи, які отримали рекомендацію до зарахування і в установлені строки виконали вимоги для зарахування на бюджетні місця, підлягають зарахуванню.

4.   Подані оригінали документів зберігаються у навчальному закладі протягом усього періоду навчання.

VIІI. Коригування списку рекомендованих до зарахування
1.Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування визначених правилами прийому і надає рекомендацію наступним вступникам, які повністю виконали вимоги до зарахування.

2.Договір про надання освітніх послуг між навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

3.При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти, крім двох денних, одна з яких за державним або регіональним замовленням, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка зберігаються у закладі освіти за місцем навчання за державним замовленням протягом усього строку навчання.

4. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка зберігаються в одному із закладів освіти на вибір учня протягом усього строку навчання. Довідка  про зберігання оригіналів документів видається на вимогу учня загаладом освіти, у якому вони зберігаються.

 
IX. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту
1. Накази про зарахування на навчання видаються директором закладу освіти на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті закладу освіти у вигляді списку зарахованих.

2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника.

3. Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до закладу освіти за власним бажанням, відраховані із закладу освіти за власним бажанням., у зв‘язку з чим таким особам повертаються подані ними документи. Документи повертаються їм не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

4. Особа, яка без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу, про що видається відповідний наказ.

5.На звільнене(і) в порядку, передбаченому пунктом 2 цього розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію.

6 Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 год. 19 вересня.

X. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до навчальних закладів
1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації) акредитовані приймальною комісією.

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальною комісією. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

3. Заклад освіти створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним (регіональним) замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою), у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, отприлюдюються на веб-сайті закладу освіти не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

5. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сайті.

6. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами, про участь в учнівських оліпмпіахах  та конкурсах-хахистах Малої академії наук україни, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування в частині, що стосується цього вступника.

7. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до закладу освіти здійснюється на підставі даних Єдиної бази через розділ «Вступ» веб-сатй Єдиної бази за адресою https://vstup.edbo.gov.ua

Таблиця 1

Перелік спеціальностей за освітнім ступенем, за якими оголошується прийом на навчання

Молодший спеціаліст (скорочена програма навчання на основі диплому кваліфікованого робітника)

 

Галузь знань

Спеціальність (напрям підготовки)

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Кількість місць державного замовлення

Вартість одного семестру навчання, грн.*

Можливість вступу для іноземців та осіб без громадянства на форми навчання

Шифр

Назва

Шифр

Назва

Денна форма

Вечірня форма

Заочна форма

Денна форма

Вечірня форма

Заочна форма

Денна форма

Вечірня форма

Заочна форма

Денна форма

Вечірня форма

Заочна форма

13

 Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудування

60

 

60

1 р.
10 м.

 

2 р.
6 м.

24

 

30

 

 

2100

 

27

 Транспорт

274

Автомобільний транспорт

60

 

60

1 р.
10 м.

 

2 р.
6 м.

24

 

30

 

 

2100