ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

І.Загальні положення

 1. Правила прийому розроблені Приймальною комісією ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації» (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до закладів фахової пердвищої освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня молодшого бакалавра в 2020 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2019 року №1350.

2.Заклад   освіти І рівня акредитації - ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації» - оголошує прийом для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого бакалавра на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України щодо надання відповідних освітніх послуг (серія АЕ № 636720, від 19.06.2015 року, акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) молодшого спеціаліста, Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти  ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації» наказу Міністерства освіти і науки №109-л від 22.05.2017 року , наказу Міністерства освіти і науки України «Про ліцензування освітньої діяльності» №957-л від 11.09.2019 року про оформлення ліцензії на впровадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти та Правил прийому.

3.Прийом на навчання до закладу здійснюється на конкурсній основі за джерелами фінансування, передбаченими розділом ІУ цих Умов.

4.Організацію прийому вступників до ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації» здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора закладу освіти. Головою приймальної комісії призначається директор закладу освіти.

Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію закладу фахової перед вищої освіти, затвердженим про приймальну комісію закладу освіти, затвердженим керівником закладу, з урахуванням вимог Положення про приймальну комісію вищого навчльного закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки  України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопда 2015 року за № 1353/27798. Пложеня про приймальну комісію закладу освіти оприлюднюється на веб-сайті закладу освіти.

Керівник закладу забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов, Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії. 

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором ДНЗ МВПУ АТБМ. 

Усі питання, пов’язані з прийомом до ДНЗ МВПУ АТБМ, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці) ДНЗ МВПУ АТБМ в день їх прийняття або не пізніше наступного дня після їх прийняття.

 ІІ. Визначення термінів

 1.У цих Умовах терміни вживаються у таких значеннях:

вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття освітньо-професіного ступеня фахового молодшого бакалавра, що профодиться у формізовнісшього не залежного оцінювання,вступного іспиту, фахового випробування тощо;

вступний іспит – форма вступного випробування, що передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, за результатами якої вступнику нараховуються бали, які враховуються в конкурсному балі всипуника;

вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному відборі на певну конкурсну пропозицію для здобуття освітньо-професіного ступеня фахового молодшого бакалавра;

конкурсна пропозиція (конкурс) – пропозиція закладу фахової перед вищої освіти щодо прийому вступників напевні спеціальності, форму здобуття освіти, крус, строк навчання на основі здобутого освітнього (освітньо-кваліфікаціного) рвіня, освітнього тступеня. Розрізняють освновніта не бюджетні конкурсні пропозиції;

конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних впробувань та інші показники, що обраховуються (з точністю до 0,001) відповідно до Умов та Правил прийому.

конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакладвра відповідно до Умов;

небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за регіональним замовленням;

освнона конкурсна пропозиція (основний конкурс) – конкурсна пропозиція з визначеною кількістю місць для навчання за регіональним замовленням;

рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до Умов та Правил прийому;

фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на освнову здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованог робітника, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньо-професійного програми освітньо-професійнго ступня фахового молодшого бакалавра на осінові здобутих раніше компетенстностей.

 

ІІІ. Прийом на навчання до закладу фахової перед вищої освіти

 1. На навчання до ДНЗ МВПУ АТБМ для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника.
 2. Вступники приймаються на перший курс (зі скороченим строком навчання).
 3. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року №266.

Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями.

 1. Особливості прийому до закладу освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2020 року, визначаються наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925.
 2. Особливості прийому до закладу освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення операції об‘єднаних сил (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії заткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2020 року, визначаються наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за №907/29037.

 ІУ. Джерела фінансування здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

 1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра здійснюється:

бюджетна форма навчання - за рахунок видатків державного бюджету у державних навчальних закладах освіти (державне замовлення) та за рахунок видатків місцевих бюджетів у державних та комунальних закладх освіти (регіональне замовлення);

небюджетна форма навчання - за кошти фізичних або юридичних осіб (на умовах контракту).

     2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати фахову передвищуосвіту освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого бакалавра в державних і комунальних закладах освіти на конкурсній основі відповідно до стандартів освіти, якщо  вони не здобули фахову передвищу освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень  молодшого спеціаліста впродовж семи попередніх років за кошти державного або місцевого бюджету.

 У. Обсяги прийому та обсяги регіональногозамовленя

 1.Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями.

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за кожною спеціальністю обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

Обсяг прийому на не бюджетну конкурсну пропозицію визначається закладом освіти у межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами здобуття освіти.

2.Прийом на навчання за кошти державного (місцевого) бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюють заклади освіти, які мають ліцензію на підготовку здобувачів фахової перед вищої освіти за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра за відповідними , отриману не пізніше 29 лютого 2020 року, за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 15 червня 2020 року.

Мінстерство освіти і науки України, регіональні замовники здійснюють розміщення державного (регіонального) замовлення в розрізі закладів освіти, спеціальностей, форм здобуття освіти та основи здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра.

Розподіл місць державного (регіонального) замовлення між основними конкурсними пропозиціями в межах відповідної спеціальності заклади освіти здійснюють самостійно.

3. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основін конкурсні пропозиції визначається закладом освіти у межах різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами здобуття освіти та загальним обсягом бюджетних місць. Цей обсяг корегується з урахуванням фактичного регіонального замовлення. (таблиця 1).

Обсяг прийому на не бюджетну конкурсну пропозицію визначається закладом освіти у межах ліцензованого обсягу з урахування його поділу за формами здобуття освіти.

 УІ. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 1. Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра проводиться конкурсний відбір.

      2.Конкурсний відбір для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого бакалавра здійснюється за результатами вступних випробувань: 

для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника

– сертифікат з української мови та літератури

–  фахове вступне випробуванння.

      3.Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Правил прийому. 

Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого бакалавра мають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

 1. Для вступу:
 • строки прийому заяв та документів починається 15 червня; 
 • прийом заяв та документів закінчується не пізніше 12 вересня;
 • співбесіда проводиться 26-27 серпня та 13-14 вересня;
 • рейтинговий список вступників, які вступають через співбесіду,із зазначенням рекомендованих до зарахування, формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого бакалавра та оприлюднюється; 
 • вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування до 18.00 год. 31 серпня та не пізніше 15 вересня;
 • зарахування вступників відбувається не пізніше 15 вересня.
 1. Програми співбесід фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці) закладу освіти www.budmechavto.com.ua

 УІІ. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі

   1. Приймальна комісія закладу освіти працює з 01 лютого щодня, крім неділі з 09.00 до 18.00, субота з 10.00 до 15.00. Останню суботу місяця проводяться дні відкритих дверей.

 1. Вступники на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника подають заяви в паперовій формі.
 2. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії закладу освіти та реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день її прийняття.
 3. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації, освітньо-професійної програми) та форми здобуття освіти.

    2. Під час подання заяв на овнові конкурсної пропозиції втсупники обов‘язково зазначають один з таких варіантів:

«Претендую на участь у конкурсі на місця державного та регіонального замовлення»

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця  за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця регіонального замовлення».

    3. Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних або юридичних осіб, які повідомлені про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця регіонального замовлення.

      4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військово-облікових документів;
 • документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури.

    5. Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2020 року, а також вступники, які проживають на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 січня 2020 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом №560 та наказом № 697 відповідно.

  У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень подається довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. Ця довідка дійсна впродовж чотирьох місяців і повинна бути замінена на відповідний документ про освіту та дотаток до нього.

 1. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката ЗНО з української мови та літератури;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • медичну довідку (ф-086о)

  У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних. 

 1. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією закладу освіти, до якого вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
 2. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до закладу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на веб-сайті (веб-сторінці) закладу на підставі даних, внесених до Єдиної бази.
 3. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності) фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.
 1. Заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована закладом на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для паперових заяв за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.

  Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

     11. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за №614/27059.

 VІІІ.Організація та проведення конкурсного відбору

 1. Конкурсний відбір на навчання до закладів фахової передвищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника – у формі зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з української мови  на всласний розсуд та фахового вступного випробування.
 2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Умов та Правил прийому.
 3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника вступають на навчання до закладу освіти, зараховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з української мови та фахового вступного випробування.
 4. Конкурсний бал (КБ) розраховується для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника  за формулою:

КБ = П1 + П2 + ОУ

де      КБ –конкурсний бал,

  П1 – оцінка іспиту  з української мови або оцінка зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури (на підставі сертифіката ЗНО 2017,2018,2019 або 2020 року);

  П2 – оцінка фахового вступного випробування;

ОУ – бал призерам Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів закладів професійної освіти з професій.

Оцінки вступних іспитів  виставляються за шкалою 100-200 балів.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технінчної) освіти з професій 2020 року останній доданок встановлюється рівним 100.

5. Заклади освіти у Правилах прийому самостійно визнанає мінімальне значення кількості балів для вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсі.

6. Програми вступних іспитів та співбесід (вступних фахових випробувань) затверджуються головою приймальної комісії закладу освіти не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

7.Програми співбесід оприлюднюються на веб-сайт (веб-сторінці) закладу освіти. У програмах містяться критерії оцінювання підготовленості вступників.

8.Особи, які без поважних причин не з‘явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

9. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені закладом освіти, розглядає апеляційна комісія цього закладу освіти, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом закладу освіти.

10.Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до ЄДЕБО. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій приймальні комісії після відповідного повідомлення Єдиної бази вносять відповідні зміни в документацію, перераховують конкурсний бал.

ІХ. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-професійного ступеня фаховог молодшого бакалавра

1. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі  під час вступу для здобуття фахової перед вищої освіти є :

- зарахування за співбесідою;

- участь у конкурсному відборі за квотою-1, за квотою-2.

Спеціальними умовами на здобуття фахової перед вищої освіти за кошти регіонального бюджету є можливість зарахування за співбесідою, квотою-1, квотою-2 на місця регіонального замовлення.

2. Можуть брати участь у конкурсному відборі в межах квот-1 на місця регіонального замовлення, якщо допущені до конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію:

-особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів, гарантіїї їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім строкової служби) в порядку, визначенному положеннями про проходження військової служби громадянами України;

 -діти-сироти, діти, позбавленні батьківського піклування, особи з їх числа

Х. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

 1.Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності: 

 • вступники, які мають право на зарахування за квотами; 
 • вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

2.Вступники, які зазначені в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується: 

- за конкурсним балом від більшого до меншого. 

3. У рейтинговому списку вступників зазначаються: 

- прізвище, ім’я та по батькові вступника; 

- конкурсний бал вступника ;

- ознака підстав для зарахування квоти-1 або квоти-2;

- освітньо-професійний ступінь, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти;

-  середній бал додатка до документа про здобутий  освітній (освітньо-кваліфікаційний)  рівень, ступніть вищої освіти.

4.Рейтингові списки формуються приймальною комісією з ЄДЕБО та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті закладу фахової перевищої освіти.

5.Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним засомленням) за кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною комісєю за даними ЄДЕБО та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційниї стедаї приймальної комісії та на веб-сайті закладу освіти відповідно до строків визначених у Правилах.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

6.Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті закладу фахової перед вищої освіти.

7.Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

 ХІ. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

1.Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного та регіонального замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного Правилами прийому, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного та регіонального замовлення, а саме: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього та інших документів передбачених Правилами прийому до приймальної комісії закладу освіти. Подані оригінали документів зберігаються у закладі фахової передвищої освіти протягом усього періоду навчання.

2.Підставою до зарахування особи на навчання є виконання Умов прийому на навчання до закладів фахової перед вищої освіти, правил прийому та укладання договору про надання освітніх послуг між зкладом фахової перед вищої освіти та вступником, в якому можуть бути деталізовані права та обов‘язки сторін.

3.У разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб додаткового укладається договір (контракт) між закладом освіти та фізичною або юридичною особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на сбе фінансові зобов‘язання щодо її оплати.

4.Особи, які були рекомендовані до зарахування на державного та регіонального замовлення за певною конкурсною пропозицією і не в иконали вимог до зарахування у строки, визначені Привилами прийому розділ ІУ, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням за цією конкурсною пропозицією.

5.Особи, які отримали рекомендацію до зарахування і в установлені строки розділу УІ виконали вимоги для зарахування на бюджетні місця, підлягають зарахуванню.

6.Вступники мают право на обрання місця навчання за кошти фізичних або юридичних осіб.

ХІI. Коригування списку рекомендованих до зарахування

1.Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування визначених правилами прийому і надає рекомендацію наступним вступникам, які повністю виконали вимоги до зарахування.

2.Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, зобов‘язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пунктів один-три розділу ХІ Правил прийому.

Договір про надання освітніх послуг між навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

3.При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти, крім двох денних, одна з яких за державним або регіональним замовленням, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка зберігаються у закладі освіти за місцем навчання за державним замовленням протягом усього строку навчання.

4.При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка зберігаються в одному із закладів освіти на вибір учня протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу учня загаладом освіти, у якому вони зберігаються.

ХІІІ. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані за кошти фізичних, юридичних осіб

1. Заклад освіти  здійснює підготовку на бюджетній формі навчання  тільки за регіональним замовлення/

2. Переведення на вільні місця не здійснюється.

  XІУ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту

 1. Накази про зарахування на навчання видаються директором закладу освіти на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті закладу освіти у вигляді списку зарахованих.
 2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника.
 3. Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до закладу освіти за власним бажанням, відраховані із закладу освіти за власним бажанням, у зв‘язку з чим таким особам повертаються подані ними документи. Документи повертаються їм не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.
 4. Особа, яка без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу, про що видається відповідний наказ.
 5. На звільнене(і) в порядку, передбаченому пунктом 2 цього розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію.
 6. Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 год. 19 вересня.

 ХУ. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до закладу фахової перед вищої освіти

 1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства в закладі освіти не здійснюється.

 ХУІ. Вимоги до Правил прийому

 1. Правила прийому в 2020 році розроблені відповідно до законодавства України, затверджуються педагогічною радою закладу фахової перед вищої освіти розміщується на веб-сайті закладу освіти і вносять до ЄДЕБО до 31 грудня 2019 року. Правила прийому діють протягом календарного року.

2. Правила прийому оприлюднюються державною мовою.

Правила прийому містять:

-           перелік освітньо-професійних програм, а також конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом;

-           порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування вступників;

-           перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання або складати іспити для вступу;

-           порядок роботи приймальної комісії;

-           порядок і строки прийому заяв і документів;

-           порядок проведення фахових випробувань;

-           наявність/відсутність місць, що фінансуються за геріональним замовленням, строки оприлюднення рейтингових списків вступників;

-           вичерпний порядок обчислення  конкурсного бала.

3.         Правила прийому визначають порядок та умови зберігання робіт вступників.

4.         До 29 лютого 2020 року заклад освіти, що претендує на отримання місць за регіональним замовленням на підготовку за освітньо-професійним  ступенем фахового молодшого бакалавра для верифікації переліку спеціальностей вносить до ЄДЕБО основні конкурсної пропозиції.

5.         Обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції визначені в правилах прийому в межах ліцензованого обсягу з урахування його поділу за формами здобуття освіти.

6.         Квота-1 встановлюється в Правилах прийому в межах 10% (але не менше 1 місця)  загального обсягу регіонального замовлення за основними конкурсними пропозиціями.

7.         Квота-2 встановлюється в Правилах прийому у закладах освіти у структурі визначених Міністерстовм освіти і науки України уповноважених закладах вищої освіти в обсязі 20% (але не менше 1 місця) загального обсягу державного замовлення за основними конкурсними пропозиціями (з округленням до цілого числа).

 XУІІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до навчальних закладів

 1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації) акредитовані приймальною комісією.
 2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальною комісією. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.
 3. Заклад освіти створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним (регіональним) замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою), у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, отприлюдюються на веб-сайті закладу освіти не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.
 4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сайті.
 5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами, про участь в учнівських оліпмпіахах та конкурсах-хахистах Малої академії наук україни, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування в частині, що стосується цього вступника.
 6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітньо-професійними програмами), осіб (прізвище та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендування до зарахування до закладу фахової перед вищої освіти здійснюється на підставі даних ЄДЕБО через розділ «Вступ» веб-сатй ЄДЕБО за адресою https://vstup.edbo.gov.ua

  Таблиця 1

 Перелік

спеціальностей  за освітньо-професійним ступенем, за якими оголошується прийом на навчання

 Молодший бакалавр (скорочена програма навчання на основі  диплому кваліфікованого робітника)

 

Галузь знань

Спеціальність        (напрям підготовки)

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчанн

Кількість місць державного замовлення

Вартість одного семестру навчання, грн..*

Можливість вступу для іноземців та осіб без громадянства на форми навчання

Шифр

Назва

Шифр

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

13

 Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудування

60

 

60

1 р. 10 м.

 

2 р.  6 м.

15

 

30

 

 

2180

-

27

 Транспорт

274

Автомобільний транспорт

60

 

60

1 р. 10 м.

 

2 р.  6 м.

15

 

30

 

 

2180

-